1. "Pro Lusatia Opolskie Studia Łużycoznawcze" publikują oryginalne studia, artykuły materiałowe i przyczynki naukowe. Teksty można przesłać w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (wraz z płytą CD) na adres redakcji w dowolnej wersji edytora MS Word for Windows. Obok nazwiska i imienia należy podać nazwę placówki naukowej, z którą związany jest autor, oraz możliwe sposoby kontaktu (adres, e-mail, faks, telefon).

2. Artykuł nie powinien przekraczać 2 arkuszy autorskich (80 tys. znaków wraz ze spacjami). Układ tekstu: 30 wersów na stronę, po około 60 znaków w wersie. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim nieprzekraczające pół strony. Jeśli to nie sprawia trudności, również jego ewentualne tłumaczenie w języku angielskim.

3. Sugerowany sposób sporządzenia przypisów:

 1. Powołując się po raz pierwszy, należy podać: inicjał imienia i nazwisko autora, cały tytuł wyróżniony kursywą, miejsce i rok wydania. Wszystkie elementy należy rozdzielić przecinkiem. W przypadku kilku pozycji należy rozdzielić je średnikiem.
 2. W pracach zbiorowych po tytule należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora poprzedzone formułą "pod red." bądź "opr.", zgodnie z opisem na stronie tytułowej.
 3. Przy kolejnych cytowaniach po nazwisku należy podać łaciński skrót op.cit. Także w innych sytuacjach należy używać zwrotów łacińskich, takich jak: ibidem., idem, eadem. W przypadku cytowania kilku pozycji tego samego autora należy podawać skrócone formy tytułów.
 4. przy czasopismach podać rok i numer periodyku, ewentualnie także datę dzienną.
 5. Przy źródłach pochodzących z Internetu podać również datę dostępu.

4. Redakcja zastrzega sobie możliwość zwrotu artykułów do uzupełnienia i dokonania za zgodą Autora skrótów w tekście.

5. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisanymi jako "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" teksty składane do "Pro Lusatia Opolskie Studia Łużycoznawcze" podlegają procedurze recenzyjnej. Najważniejsze zasady:

 1. Teksty poddawane są wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej przez redakcję pisma.
 2. Teksty są recenzowane poufnie i anonimowo przez dwóch zewnętrznych recenzentów z zastosowaniem zasady "podwójnej ślepej recenzji" (tzn. recenzenci nie wiedzą, kim jest autor, a autor nie zna nazwisk recenzentów).
 3. Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu.
 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzentów.
 6. Lista recenzentów tomu i zasady recenzowania podawane są do publicznej wiadomości na stronie pisma.

6. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting, guest authorship redakcja zgodnie z zaleceniami MNISW wprowadziła poniższe rozwiązania:

 1. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia ich poszczególnego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji – kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting (pominięcia wkładu innej osoby) i guest authorship (znikomy bądź żaden udział autora/współautora) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
1999-2024 © Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie PROLUSATIA
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος